Съобщение

 На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта за издаване или приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30- дневен срок от публикуване на интернет страницата на община Айтос и в Портала за обществени консултации, се приемат предложения и становища, относно така изготвеният Проект на наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Айтос.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на община Айтос в Центъра за услуги и информация на гражданите  на адрес: гр. Айтос, ул. „Цар Освободител“ №3 или на e-mail: [email protected]

Дата на публикуване : 26.06.2020 г.
30-дни до 27.07.2020 г.