Съобщение

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "Местни данъци и такси" при Община Айтос, ул."Алеко Богориди" № 2, ет. 5, стая № 3 от 08:30 до 17:00  часа, за получаване на съобщение по чл.103, ал.1 от ДОПК във връзка с отстраняване на несъответствия  в подадена по чл.14 от ЗМДТ декларация. 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съобщението ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Адрес за кореспонденция

Вид на документа

1

94-00-108/ 19.01.2015 г.

СТЕФАН ТОНЕВ ДЯКОВ

*******

гр. Приморско

ул.”Романтика” № 18

 

Съобщение по чл.103, ал.1 от ДОПК във връзка с декл. по чл.14 от ЗМДТ

 

Настоящият списък е в сила за периода от 19.01.2015 г. до 02.02.2015 г.