Съобщение

Община Айтос съобщава на:

Мария Христова Железова, Иванка Димитрова Павлова, Габриела Янкова Казакова, Пеню Тодоров Железов, Владимир Димитров Куртев, Ани Стоянова Ненчева, Ниязи Мустафа Хакъ, Виолета Дянкова Николова, Светла Пенчева Драганова, Маргарита Димитрова Манолова- Джурова, Иван Димитров Драганов, че на основание чл.149, ал.3 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж с №  61/13.08.2020 г.   на   „Галин Христов-Айтос“ ЕООД  и „ДИМОН“ ООД за Вътрешно преустройство на съществуващо помещение (банков офис) в заведение за бързо хранене ”  в УПИ І-за жилищно строителство, търговия и обществено хранене, ПИ 5, кв.124 по плана на гр.Айтос.

Съгласно чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК-Югоизточен район-Бургас, чрез главния архитект на Община Айтос в 14-дневен срок от съобщението.

Документите са на разположение в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа. Лице за контакт- инж. Ралица Тодорова- тел. 0887308240