Съобщение

     Община Айтос съобщава на Ангелина Димитрова Караманлиева от гр. София и Евгений Димитров Стаматов от гр. Бургас, че със заповед № РД-08-581/17.08.2020 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ І-492, кв. 142 по плана на гр. Айтос. Променя се отреждането на УПИ І-492 от „за жилищни нужди” в „за смесена сграда”. Запазва се свързаното застрояване между партерния етаж на новопредвидената сграда в УПИ І-492 и УПИ ІІ-493. Показателите на застрояване  на УПИ І-492:

     - Кинт < 3; плътност на застрояване ≤ 70%; мин. озеленяване >30%, височина на застрояването – до 15 м.

       Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.