Съобщение

         Община Айтос съобщава на „Пегасус – АП” ЕООД с административен адрес: с. Пирне, община Айтос, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 18/09.11.2020 г. на ОЕСУТ  е  приет ПУП-ПЗ за УПИ ІХ-314, кв. 25 по плана на с. Пирне, община Айтос. Новопредвиденото застрояване между УПИ ІХ-314 и Х-149 е свързано. Показателите на застрояване на УПИ ІХ-314 са:

          - Кинт – 1,2; плътност на застрояване - 60%; мин. озеленяване - 40%, височина на застрояването – до 10 м.

Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.