Съобщение

 Община Айтос съобщава на : Иван Василев Русев от гр.Айтос, ул.”Княз Дондуков” № 1, че на основание чл.149, ал.1 и 2 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж №  4/14.01.2014 г. за обект:

Оградни съоръжения по външна и вътрешни регулационни линии на  УПИ Х-302, кв.145, по плана на гр.Айтос.

  Съгласно чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК-Югоизточен район-Бургас, чрез главния архитект на Община Айтос в 14- дневен срок от съобщението.