СЪОБЩЕНИЕ

На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ Община Айтос съобщава на  Михаил Митев Левендов от гр.Айтос, че с писмо с изх.Ж-1(1)/18.02.2021г. е дадено указание да бъдат  представени в Община Айтос всички налични строителни книжа за описания  в писмото строеж- двуетажна масивна жилищна сграда в ПИ № 4388 кв. 230 по плана на гр.Айтос.