Съобщение
Община Айтос съобщава, на Хайрие Абдурахим Рамадан и Кадри Кязим Рамадан, че на основание чл.140 от ЗУТ е издадена скица с виза за проектиране № 670 от 18.05.2018 г. на гл. архитект на Община Айтос за изготвяне на инвестиционен проект за “Пристрояване на втори жилищен етаж“ в УПИ X-4338, кв. 72 по плана на гр.Айтос на името на Азизе Сюлейман Ахмед. Съгласно чл.140, ал.3 от ЗУТ визата за проектиране може да бъде обжалвана по законосъобразност пред Районен съд гр.Айтос, чрез главния архитект на Община Айтос в 14-дневен срок от съобщението. Лице за контакт: инж. Ралица Тодорова- тел. 0887/308240