СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос съобщава на Стоянка Георгиева Иванова, че на основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка с Протокол № 5/05.05.2021 г. на ОЕСУТ при Община Айтос със Заповед РД-08-565/21.07.2021 г. е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ II, кв.169 по плана на гр.Айтос. Променя се отреждането на УПИ II от „за КОО“ в „за жилищни нужди“.Новопредвиденото застрояване в УПИ II с височина 12 м. е свързано със застояването в УПИ III.

Всички промени са нaнесени с червени пунктирани линии и зелени, черни и сини надписи и по ограничителните линии на застрояване на приложения към настоящата заповед проект.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването й на заинтересуваните лица пред Административен съд- Бургас.

Документите са на разположение в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакт - инж. Ралица Тодорова- тел. 0887308240