Съобщение

 Община Айтос напомня на гражданите, че на основание чл.14 от Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Айтос в срок до 01.10.2021год. на съответната година са длъжни:

 1. Собственици и/или ползватели на животновъдни обекти - лични стопанства са длъжни да представят в ЦУИГ на община Айтос или кметството по местонахождение на обекта, декларация по образец за броя, вида и категорията на отглежданите в животновъдния обект животни. Декларацията може да бъде подадена и по електронен път на официалния имейл на община Айтос.

2. Собственици на домашни любимци са длъжни да подадат заявление по образец за вписване на кучетата в публичен регистър в община Айтос.