Съобщение

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Тодор Стефанов Павлов

гр.Айтос

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на канализационно отклонение за УПИ I -2032,        кв. 115 по плана на гр. Айтос, община Айтос“ .

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 02.09.2021г.– 16.09.2021 г.  от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 да 17:00 часа в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62