Съобщение

Община Айтос съобщава на Пламен Ганев Тодоров и Татяна Ганева Тодорова , че на основание чл.140 от ЗУТ е издадена скица с виза за проектиране  № 977 от 28.09.2021 г. на гл. архитект на Община Айтос за изготвяне на инвестиционен проект за “Допълващо застрояване-гараж“  в УПИ X-3383, кв.199 по плана на гр.Айтос на името на Илияна Желязкова Георгиева.

         Съгласно чл.140, ал.3 от ЗУТ визата за проектиране може да бъде обжалвана по законосъобразност пред Районен съд гр.Айтос, чрез главния архитект на Община Айтос в 14-дневен срок от съобщението.

Лице за контакт: инж. Ралица Тодорова-  тел. 0887/308240