Съобщение

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Предприятие за преработка на плодове – модернизация и разширение в ПИ с идентификатор 00181.481.40 по КК на гр. Айтос, община Айтос  / УПИ II-632 по плана на гр. Айтос, община Айтос /“ , възложител:  „Ай Ти Агро“ ЕООД.

         Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос, всеки работен ден в периода от    17.03.2022 г. – 31.03.2022 г. в сградата на Община Айтос,                            ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62