Съобщение

        Община Айтос съобщава на Илмаз Осман Салим и Халил Илмаз Салим  от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №10/22.07.2021 г. на ОЕСУТ  е приет ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ, Х, ХІ, кв. 205 по плана на гр. Айтос. Променя се местоположението на северната регулационна линия на УПИ Х, която се поставя в съответствие със съществуващите южни имотни граници на ПИ № 4220 и ПИ № 4221. Новопредвиденото допълващо застрояване на един етаж между УПИ Х, УПИ VІІІ-4220 и УПИ ХІ-4221 е свързано. 

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

        На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.