Съобщение

Община Айтос съобщава на Северин Михайлов Моллов от гр. Айтос и на Николай Тодоров Кирязов от гр. Бургас, че със заповед № РД-08-150/14.03.2022 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 4506, м. „Трите братя“, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ VІ-4506, м. „Трите братя“,  землище на гр. Айтос с отреждане „за вилна сграда” - зона Ов.       

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.