Съобщение

Община Айтос съобщава на Бюлент Еминов Еминов, Есин Халилова Йегин и Елис Халилова Джейлян от гр. Бургас, че със заповед № РД-08-210/01.04.2022 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-268, УПИ V-268 и УПИ VІ-268, кв. 22 по плана на с. Карагеоргиево, община Айтос. Променя се местоположението на вътрешните регулационни линии, които се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници между ПИ № 268 и съседните ПИ № 269, ПИ № 270, ПИ № 271, ПИ № 272 и ПИ № 273. УПИ ІV-268, УПИ V-268 и УПИ VІ-268 се преобразуват, като се обособяват два нови самостоятелни УПИ: УПИ ІV-268 и УПИ V-268. Предвиденото застрояване в новообразуваните УПИ ІV-268 и УПИ V-268 е свободно стоящо.

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.