Съобщение

Община Айтос съобщава на Христо Илиянов Димов и Чигдем Димова от с. Планиница, община Руен, че със заповед № РД-08-228/13.04.2022 г. на Кмета на Община Айтос е одобрена промяна на кадастралния план на м. „Слънчева лъка”, землище на гр. Айтос. Променя се местоположението на имотните граници между поземлени имоти № 473, № 474 и № 355. Образува се нов поземлен имот № 1351.

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.