Съобщение

         Община Айтос съобщава на Петя Руменова Павлевска от гр. Велико Търново на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 14/05.11.2021 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 00151.422.1 (бивш № 422001), землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ І-1, масив 422, землище на гр. Айтос с отреждане „за складове и офиси” - зона Соп.        

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.