Съобщение

Община Айтос съобщава на Айхан Халил Мюмюн, Илмаз Осман Салим и Халил Илмаз Салим от гр. Айтос, че със заповед № РД-08-225/11.04.2022 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ, Х, ХІ, кв. 205 по плана на гр. Айтос. Променя се местоположението на северната регулационна линия на УПИ Х, която се поставя в съответствие със съществуващите южни имотни граници на ПИ № 4220 и ПИ № 4221. Новопредвиденото допълващо застрояване на един етаж между УПИ Х, УПИ VІІІ-4220 и УПИ ХІ-4221 е свързано. 

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.