Съобщение

Община Айтос съобщава Петя Руменова Павлевска от гр. Велико Търново, че със заповед № РД-08-271/05.05.2022 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 00151.422.1 (бивш № 422001), м. „Хаджи Бекир“, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ VІ-1, масив 422, землище на гр. Айтос с отреждане „за складове и офиси” - зона Соп с показатели на застрояване: К инт - 1,8; К плътн. - 60%, мин. озеленяване - 30%.      

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.