Съобщение

Община Айтос съобщава на Филиз Шефик  от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №14/05.11.2021 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-280 и УПИ ХVІ-277, кв. 146 по плана на гр. Айтос. УПИ ІV-280 и УПИ ХVІ-277 се обединяват и се образува нов самостоятелен УПИ ІV-277,280, който запазва отреждането си „за жилищни нужди“. Променя се местоположението на регулационната линия между новообразувания УПИ ІV-277,280 и УПИ ІІІ-279,282, която се поставя в съответствие със съществуващата имотна граница между ПИ № 279 и ПИ № 280. Предвиденото застрояване в новообразувания УПИ ІV-277,280 е свободно стоящо, с показатели на застрояване за зона Жс:

         - Кинт < 2; плътност на застрояване < 70%; мин. озеленяване - 30%, височина на застрояването – до 15 м.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

        На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.