Съобщение

        Община Айтос съобщава на Тодора Божилова от гр. Варна, Христо Димитров, Събка Маркова, Йонко Йовчев, Иванка Ковачева от гр. Бургас, Таня Йовчева от гр. София, Невенка Попова от гр. Пловдив и на Борис Марков от с. Черноград, община Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 1/13.01.2022 г. на ОЕСУТ  е  приет ЧИ на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 81102.19.35, м. До гарата“, землище на с. Черноград. Променя се отреждането на ПИ 81102.19.35 с начин на трайно ползване – „за складова база“ в „за производствени и складови дейности“ – зона Пп. Новопредвиденото застрояване между ПИ 81102.19.35 и ПИ 81102.704.2 е свързано. Показателите на застрояване в ПИ 81102.19.35 са:

          - Кинт – 2,5; плътност на застрояване - 80%; мин. озеленяване - 20%, височина на застрояването – до 10 м.  

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

        На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.