Съобщение

ДО

ФИЛИП РУСИНОВ

„ЖУ ДИ ФИ“ ЕООД

Ж.К. РАБОТНИЧЕСКИ ЖИЛИЩА, БЛ.1 А,ВХ.1, ЕТ.2

ГР. БУРГАС

                                                               С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Айтос уведомява „ЖУ ДИ ФИ“ ЕООД, че има неизплатени задължения по договори за наем №1316/08.09.2019г., №1317/08.09.2019г., и №1318/08.10.2019г., за язовир „Алана“, язовир „Джелеб кайряк 1“ и язовир „Джелеб кайряк 2“.

            Община Айтос уведомява наемателя, че се предоставя 30-дневен срок от връчване на настоящото съобщение за заплащане  на дължимите наемни вноски.

            В случай, че в указания срок дължимите суми не бъдат заплатени, община Айтос ще счита  договор №1316/08.09.2019г., договор №1317/08.09.2019г. и договор №1318/08.10.2019г.,  за прекратени.

С изтичането на 7 дни от публикуване на настоящото съобщение, същото се счита за връчено съгласно чл.50, ал. 2 от ГПК.