Съобщение

Община Айтос съобщава на Паскал Маринов, Христина Маринова и Захари Маринов от гр. София, че със заповед № РД-08-525/25.07.2022 г. на Кмета на Община Айтос е одобрено изменение на действащ ПУП-ПРЗ в териториален обхват УПИ ХІІ-195, кв. 32 по плана на с. Съдиево, община Айтос УПИ ХІІ-195 се разделя и се обособяват два нови самостоятелни УПИ: УПИ ХІІ-195 и УПИ ХІІІ-195. Предвиденото застрояване в новообразуваните УПИ ХІІ-195 и ХІІІ-195 е свързано в северната част с показатели на застрояване:

        - К инт - 1,2; К плътн. - 60%, мин. озеленяване - 40%, височина на основното застрояване -  до 10м. 

       Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.