Съобщение

Община Айтос съобщава на Събка Маркова, Георги Иванов, Десислава Иванова, Даниела Маркова, Христо Димитров от гр. Бургас, Таня Йовчева  от гр. София, Тодора Божилова от гр. Варна и Борис Марков от с. Черноград, община Айтос, че със заповед № РД-08-530/29.07.2022 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ЧИ на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 81102.19.35, м. До гарата“, землище на с. Черноград. Променя се отреждането на ПИ 81102.19.35 с начин на трайно ползване – „за складова база“ в „за производствени и складови дейности“ – зона Пп. Новопредвиденото застрояване в ПИ 81102.19.35 свободно стоящо. За частта от съществуващата сграда в ПИ 81102.19.35, която попада извън ограничителните линии на застрояване, предвидени в ПУП-ПЗ и която тангира с ПИ 81102.704.2, се допуска единствено изготвянето на проект за вътрешно преустройство. Показателите на застрояване в ПИ 81102.19.35 са:

        - Кинт – 2,5; плътност на застрояване - 80%; мин. озеленяване - 20%, височина на застрояването – до 10 м.       

   Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.