Съобщение

Община Айтос съобщава на Виктор Живков Петров и Златина Георгиева Георгиева от гр. София на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 10/28.06.2022 г. на ОЕСУТ е приет ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 00151.422.4 (бивш № 422004), землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ VІІ-4, масив 422, землище на гр. Айтос с отреждане „за складове” - зона Соп. 

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

        На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.