Съобщение

Обявяване на Проект за санитарно – охранителна зона (СОЗ) около сондажен кладенец „Б-17“, намиращ се поземлен имот с идентификатор 72727.28.114 по КККР на с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас“ с възложител на проекта  „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.

         Писмени становища и мнения се приемат в срок от 1(един) месец, след датата на публикуване на обявата  в  интернет страница на община Айтос, както и на таблото за информация на гражданите.

      Лице за контакти: Катя  Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”,  Община Айтос , тел. 0558/2 26 62

 

Дата: 11.10.2022 г.