Съобщение

Община Айтос уведомява Петър Иванов Мартинов, че  с настоящото се предоставя 5-дневен срок за премахване на петела, който отглежда в УПИ XIII-2033, в кв.115 по плана на гр.Айтос в нарушение на чл.8, ал.1 от Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Айтос.

            На основание чл.18а, ал.10 от АПК с изтичането на 7 дни от публикуване на настоящото съобщение да се счита за връчено.