Съобщение

         Община Айтос съобщава на Софка Цакова от гр. Пловдив, че със заповед № РД-08-648/26.09.2022 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ ХІІ-1716,1717,1718, кв. 43 по плана на гр. Айтос. УПИ ХІІ-1716,1717,1718 се разделя и се образуват три нови самостоятелни УПИ: УПИ ХІІ, УПИ ХХІV и УПИ ХХV, чиято регулация минава по имотните граници на поземлени имоти  № 1716, № 1717 и № 1718. УПИ ХІІ се отрежда за имот № 1716, УПИ ХХІV се отрежда за имот № 1717, а УПИ ХХV се отрежда за имот № 1718. Новопредвиденото застрояване в УПИ ХХV-1718 е свързано със застрояването в УПИ ХІІ-1716 и УПИ ХХІV-1717 с показатели на застрояване за зона Жм:

        - Кинт – 1,2; плътност на застрояване - 60%; мин. озеленяване -40%, височина на застрояването – до 10 м.

      Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.