Съобщение

Община Айтос съобщава на Йорданка Георгиева от гр. Бургас, че със заповед № РД-08-677/05.10.2022 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 00151.422.4 (бивш № 422004), м. „Хаджи Бекир“, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ VІІ-4, масив 422, землище на гр. Айтос с отреждане „за складове” - зона Соп с показатели на застрояване: К инт - 1,8; К плътн. - 60%, мин. озеленяване - 30%.    

         Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.