Съобщение

Община Айтос съобщава Стоян Канев от гр. Бургас, че със заповед № РД-08-722/18.10.2022 г. на Кмета на Община Айтос е одобрено изменение на дворищнорегулационен план, изразяващ се в промяна местоположението на регулационната линия между УПИ ХVІ-1033 и УПИ ХІ-1028, кв. 81 по плана на гр. Айтос, като същата се поставя в съответствие със съществуващата имотна граница между имот № 1033  и  имот № 1028.      

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.