Съобщение

Община Айтос съобщава на „Дриймърс“ ООД със седалище гр. Бургас, че със заповед № РД-08-750/02.11.2022 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-44, кв. 23 по плана на с. Съдиево, община Айтос. Променя се местоположението на общата регулационна линия между УПИ ХVІ-44 и УПИ ХІІІ-45, която се поставя в съответствие със съществуващата имотна граница между ПИ № 44 и ПИ № 45. Предвиденото застрояване в УПИ ХVІ-44 и УПИ ХІІІ-45 е свободно стоящо, с показатели на застрояване: Кинт – 1,2; плътност на застрояване - 60%; мин. озеленяване - 40%, височина на застрояването – до 10 м.   

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.