Съобщение

 С настоящото съобщение уведомяваме Александър Георгиев Балъкчиев от гр.Обзор, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото, следва да се яви в гр.Айтос, ул.“Васил Левски“ № 5, ОЦСЗУ за връчване на Акт за установяване на задължение № 1/20.10.2022 г.  по чл.10, ал.5 във връзка с чл.27 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос.

В случай, че лицето не се яви в определения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК съобщението ще бъде приложено към досието и Акт за установяване на задължение № 1/2010.2022г. ще се счита за връчен.

 Съобщението е публикувано на 09.11.2022г.

 Валидно до 23.11.2022г.