Съобщение

Община Айтос съобщава на Станка Димова Игнатова  от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 12/25.08.2022 г. на ОЕСУТ  е  приет ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-2171, кв. 48В по плана на гр. Айтос. Предвиденото застрояване в УПИ ІІ-2171остава свързано със застрояването в УПИ І-2172, с показатели на застрояване за зона Жс:

         - Кинт < 2; плътност на застрояване < 70%; мин. озеленяване - 30%, височина на застрояването – до 12 м.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

        На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.