Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

 ДО

„СЕЗ-МЕТ“ ЕООД

С.ПОЛЯНОВО

 

Община Айтос уведомява „СЕЗ-МЕТ“ ЕООД, представлявано от Илко Ботев Русев, че е издадена Заповед № РД-08-825/24.11.2022г. на Кмета на Община Айтос за прекратяване на договор за наем №1729/28.06.2021г. на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ воден обект: Басейн, с размери 12,50х25,00х1,50 м и Басейн кръгъл (детски) с диаметър 4,85 м и дълбочина 0,85 м, ведно с прилежащ терен от 2239,03 кв.м ид.ч. от УПИ VІІІ, кв.253, съгласно скица извадка от действащия  план на гр.Айтос, находящ се в Градска градина-гр.Айтос, при граници на целия имот: север – УПИ І в кв.63 и улица, изток – УПИ ІХ в кв.253, юг – УПИ І в кв.253 и запад – улица, отреден за „Спорт и развлечения”, актуван с АПОС №1483/01.11.2007г., поради неплащане на наемната цена и консумативните разходи в установения срок, считано от 24.11.2022г.

На основание чл.18а, ал.10 от АПК с изтичането на 7 дни от публикуване на настоящото съобщение, посочената заповед  да се счита за връчена.