Съобщение

Община Айтос съобщава на Юмихан Мустафа и Нели Канева от гр. Айтос и на Ботьо Бойчев от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №12/25.08.2022 г. на ОЕСУТ  е прието изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, кв. 204а по плана на гр. Айтос. УПИ І се разделя и се образуват два нови самостоятелни УПИ: УПИ І, който запазва предназначението си „за училище“ и УПИ ІІ, който се отрежда за поземлен имот № 170 с предназначение „за жилищни нужди“. Предвиденото застрояване в новообразувания УПИ ІІ-170 е свободно стоящо, с показатели на застрояване за зона „Жс“: Кинт - 2; плътност на застрояване < 70%; мин. озеленяване > 30%, височина на застрояването – до 15 м.       

Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.