Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            Община Айтос в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги изготви:

            1.Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от Държавния бюджет.

            2.Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

            В тази връзка, считано от днес в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви проект за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

            Предложения могат да бъдат направени по електронен път на еmail: [email protected]  или на хартиен носител чрез внасяне в деловодството на община Айтос.

 

Васил Едрев

Кмет на община Айтос