Съобщение

Община Айтос съобщава на Иван Ангелов Василев от гр.Айтос, Юлвие Бейтула Салим от гр.Айтос, Хасан Салиев Хасанов от гр.Айтос, Валентин Ангелов Василев от гр.Айтос, Нурия Ереджеб Хамза от с.Чукарка, „Буларм-строй“ ЕООД от гр.Айтос, Стамен Валентинов Борисов от гр.Айтос и Ерхан Хюсеин Хамза от с.Чукарка, че на основание чл.148 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж с №  26/27.03.2023 г. на   Господинка Христова Иванова за „Вътрешно преустройство на магазин в жилище и магазин“ в УПИ XI-598, кв.174 по плана на град Айтос, община Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул. „Орлово“ № 10

Разрешението за строеж може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалниият кодекс пред Административен съд- гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по чл.149, ал.2 от ЗУТ.

Документите са на разположение в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакт - инж. Ралица Тодорова - тел. 0887308240.