Съобщение

  Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда „Изграждане на автосервиз с търговска част и офиси в ПИ 00151.176.11 по КККР на гр. Айтос, м. „Могилата“, община Айтос“ с възложител: Алиш Алиш .
 Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос и всеки работен ден в периода 09.05.2023 г. – 23.05.2023г. от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР, ул. “Цар Освободител” № 3.

Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62