Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ


Информация за  преценяване необходимостта от  ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

„Риборазвъждане и допълнителна дейност спортен риболов в поземлен имот 36381.31.96, с. Караново, община Айтос“ с възложител: „Санди 65“ ЕООД .

 Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос и всеки работен ден в периода  31.05.2023 г. – 14.06.2023 г. от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа в сградата на Община Айтос, Дирекция „ТСУРР“,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62