Съобщение

Община Айтос съобщава на собствениците на поземлени имоти №3082 и 4468 в кв. 256 по кадастралния план на гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №5/30.03.2015г. на ОЕСУТ  е приет  ПУП-ПР ПР за отделяне на част от УПИ ХХІХ и обособяването му в нов УПИ ХХХ, кв.256 по плана на гр. Айтос, като се запазва отреждането му „за озеленяване”.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.