Съобщение

Община Айтос съобщава на Сали Ахмед, Златка Райкова, Йордан Ангелов, Йорданка Ангелова, Асен Стефанов, Адем Ахмед, Мария Ангелова, Анчо Стефанов, Асен Ангелов, Иван Ангелов и Андон Ангелов,  всички от с. Мъглен, община Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №17/22.12.2022 г. на ОЕСУТ е приет ПУП-ПРЗ за УПИ V-294, кв. 38 по плана на с. Мъглен, община Айтос. Променя се местоположението на северната и на южната регулационни линии на УПИ V-294, които се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници между ПИ № 294 и съседните ПИ № 263 и ПИ № 264. Новопредвиденото допълващо застрояване на един етаж между УПИ V-294 и УПИ ІV-263 е свързано.   

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

        На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.