Съобщение

 На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” ОБЯВЯВА: инициативата на ЗС Станимир Цветанов Хаджиев за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК – 1 „Цветан Хаджиев“ – Тополица“ , намиращ се в поземлен имот с идентификатор 72727.17.113 по КККР на с.Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас.