Съобщение

Община Айтос съобщава на Юсуф Хюсмен и Мурад Наимов от гр. Айтос, че със заповед № РД-08-565/24.07.2023 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 00151.167.9 (бивш № 167009), землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ ІV-9, масив 167, землище на гр. Айтос с отреждане „за складови дейности и КОО” - зона „Соп“ с показатели на застрояване: Кинт < 1,8; плътност на застрояване < 60%; минимално озеленяване > 40%, височина на застрояване - до 10м (3 етажа), начин на застрояване - свободно.           

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.