Съобщение

На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ Община Айтос съобщава на Димитър Ангелов Христов от гр.Айтос, че с писмо с изх. № 94-00-1626(1)/29.06.2023г. е даден 14 - дневен срок за доброволно премахване на масивна постройка в ПИ 3986, кв. 222 по плана на гр. Айтос, изградена в нарушение на чл. 148 от ЗУТ.

При неизпълнение на предписанието, ще бъдат предприети административни мерки за премахването на гореописаната постройка.