Съобщение

Община Айтос съобщава на Хаккъ Исмаилов от с. Планиница, община Руен,  на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 17/22.12.2022 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 531, м. „Провадийско шосе“, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ ХІІ-531, кв. 33, м. „Провадийско шосе“,  землище на гр. Айтос с отреждане „за вилна сграда” - зона Ов.

Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.