Съобщение

Община Айтос съобщава на Джеврие Хайрула и Мехмед Али от гр. Айтос, че със заповед № РД-08-572/26.07.2023 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот №2961, ЗЗП „Трите братя“, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ VІІ-2961, м. „Трите братя“,  землище на гр. Айтос с отреждане „за вилна сграда” - зона Ов с показатели на застрояване: Кинт - 0,8; плътност на застрояване - 40%; минимално озеленяване - 50%, височина на застрояване – до 7 м, начин на застрояване - свободно.           

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.