Съобщение

Община Айтос уведомява Севдалин Севдалинов Митков, че е издадена Заповед №РД-08-582/28.07.2023г. на Кмета на Община Айтос, с която е предоставен 25-дневен срок за доброволно предаване на общински имот, представляващ УПИ ХІІІ-общ. в кв.30, с площ 554 кв.м по плана на с.Черноград, Община Айтос, актуван с АЧОС №3093/27.03.2012г.

На основание чл.18а, ал.10 от АПК с изтичането на 7 дни от публикуване на настоящото съобщение, посочената заповед да се счита за връчена.