Съобщение

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Айтос съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на дата 18.09.2023 г. от 14:00 часа сградата на Община Айтос ще се проведе обществено обсъждане на проект за частично изменение на ПУП-ПР (подробен устройствен план - план за регулация) за УПИ ІІІ, кв. 3“а“ по плана на гр. Айтос, обл.Бургас.

Текстовите и графичните материали на проекта за частично изменение на ПУП-ПР може да видите в прикачения файл.