Съобщение

Община Айтос съобщава на Йордан Тодоров, Цанка Джамбазова от гр. Айтос и на Айшегюл Халил от гр. Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №14/11.10.2022 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за УПИ Х-3549, УПИ ІХ-3550, УПИ VІІІ-3551,3553,3554, кв. 194 по плана на гр. Айтос. Променя се местоположението на регулационните линии между УПИ Х-3549 и съседните УПИ VІІІ-3551,3553,3554 и УПИ ІХ-3550, които се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници между ПИ № 3549 и съседните ПИ № 3551 и ПИ № 3550. Новопредвиденото застрояване в УПИ Х-3549 е свободно стоящо, с показатели на застрояване за зона „Жм“:

- Кинт < 1,2; плътност на застрояване < 60%; мин. озеленяване - 40%, височина на застрояването – до 10 м.

Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.